Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta i gminy Nisko, z wyłączeniem pomników przyrody i drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

I. Nie jest wymagane zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów między innymi w niżej wymienionych przypadkach:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²,

2) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nie użytkowanych do użytkowania rolniczego.

II. Uwaga: osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których obwody przekraczają wymiary wykazane pkt. 2, dokonują zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew – druk do pobrania, przy czym:

1. organ, w terminie 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia, dokonuje oględzin zgłoszonych drzew i sporządza protokół,

2. po dokonaniu oględzin, organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw – usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu,

3. organ może przed upływem 14 dni od dnia oględzin, na wniosek zainteresowanego, wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu – wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzew – opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.,

4. w przypadku nie usunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

III. Wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów przez:

1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela,

2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( dz. U. z 2016 r., poz. 380, 585, 1579) – jeśli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń,

3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,

4. użytkownika wieczystego nieruchomości,

5. posiadacza o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości,

6. firmy, instytucje i osoby prawne.

Wyżej wymienieni składają wniosek o usunięcie drzew - druk do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć:

1) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

2) projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art.3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,

3) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,

4) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1,3, 7, 8, 13 i 15, jeżeli zostało wydane,

 

Dokumenty do pobrania:

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta  Pl. Wolności 14, pokój nr 12 (pon.- pt. w godz. 7.30 – 15.30).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy i Miasta w Nisku – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 7, tel. 15 8415 520

Osoba odpowiedzialna – Stanisław Radewicz – Inspektor ds. utrzymania zieleni i czystości w gminie.

Opłaty

Nie obowiązuje opłata skarbowa od wydanego zezwolenia.

Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika wówczas obowiązuje opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

Obowiązuje opłata za wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu w przypadku złożonego zgłoszenia w wysokości 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku składania wniosku,  decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od dnia jego wpłynięcia.

W przypadku dokonania zgłoszenia obowiązują terminy opisane w Pkt. II ust. 1-3.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z pozn. zm.)

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisław Radewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2017 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1585
04 lipca 2017 09:39 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
04 lipca 2017 09:38 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.