Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.

 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów

Referat USC i Spraw Obywatelskich

Opłaty

31 zł – opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

 

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych wymienione są w art. 72 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.poz. 391ze zm.). Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.)

 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1604)

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
  z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 319)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym w Rejestru Dowodów Osobistych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

 1. Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.

 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes.

 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca.

 5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teodozja Koszałka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 09:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 958
17 maja 2017 09:17 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
17 maja 2017 09:16 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
17 maja 2017 09:14 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.