Wydanie dowodu osobistego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.

 3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

 4. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).


WAŻNE!!

Wniosek należy wydrukować na jednej kartce, dwustronnie!

 

Przed złożeniem wniosku w formie elektronicznej prosimy zapoznać się z informacjami na jak powinno wygładać prawidłowe zdjęcie. Kliknij poniższy link:

Czytaj na temat zdjęcia

 

Do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów

Referat USC i Spraw Obywatelskich

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.)

 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1114 ze zm.)

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

 1. Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:

  - upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,
  - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - niezwłocznie, (wyjątek stanowi art. 89 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych: zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany),
  - zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza – niezwłocznie,
  - uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - niezwłocznie.

 2. W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego.

 3. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

 4. Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.

 5. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. http://epuap.gov.pl/wps/portal

  WAŻNE!!
  Przed złożeniem wniosku w formie elektronicznej prosimy zapoznać się z informacjami na jak powinno wygładać prawidłowe zdjęcie. Kliknij poniższy link:
  Czytaj na temat zdjęcia


 6. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:

  – osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,
  w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  – osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
  – osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,
  w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
  – osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

 7. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5. roku życia.

 8. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 9. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

 10. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek , do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 11. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
  Z wyjątkiem przypadków:

  - dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
  - dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
  - w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru (dotyczy tylko sytuacji opisanej w pkt 8 Dodatkowych informacji).

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teodozja Koszałka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 5844
17 lutego 2020 07:55 (Tomasz Żaba) - Aktualizacja danych sprawy.
18 kwietnia 2019 12:53 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2018 09:13 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.