Gmina i Miasto Nisko

Wykaz spraw

Wydanie dowodu osobistego

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.

 3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

 4. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).


WAŻNE!!

Wniosek należy wydrukować na jednej kartce, dwustronnie!

 

Przed złożeniem wniosku w formie elektronicznej prosimy zapoznać się z informacjami na jak powinno wygładać prawidłowe zdjęcie. Kliknij poniższy link:

Czytaj na temat zdjęcia

 

Do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat USC i Spraw Obywatelskich

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.)

 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1114 ze zm.)

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212)

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje:

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

 1. Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:

  - upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,
  - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - niezwłocznie, (wyjątek stanowi art. 89 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych: zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany),
  - zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza – niezwłocznie,
  - uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - niezwłocznie.

 2. W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego.

 3. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

 4. Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.

 5. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. http://epuap.gov.pl/wps/portal

  WAŻNE!!
  Przed złożeniem wniosku w formie elektronicznej prosimy zapoznać się z informacjami na jak powinno wygładać prawidłowe zdjęcie. Kliknij poniższy link:
  Czytaj na temat zdjęcia


 6. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:

  – osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,
  w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  – osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
  – osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,
  w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
  – osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

 7. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5. roku życia.

 8. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 9. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

 10. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek , do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 11. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
  Z wyjątkiem przypadków:

  - dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
  - dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
  - w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru (dotyczy tylko sytuacji opisanej w pkt 8 Dodatkowych informacji).

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teodozja Koszałka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 5044
18 kwietnia 2019 12:53 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2018 09:13 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
12 lutego 2018 09:12 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl