Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów

Referat USC i Spraw Obywatelskich

Opłaty

31 zł – opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

 

Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane z dokumentacji związanej z dowodem osobistym wymienione są w art. 75 ust. 3 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.). Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity:Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.)

 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2015 r. poz.1604)

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
  z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz.U.2016 r. poz. 319)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

 1. Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

 2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

 3. Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać z interesu prawnego.

 4. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

 5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teodozja Koszałka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 957
17 maja 2017 08:53 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
17 maja 2017 08:52 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.