Nadanie/zmiana numeru PESEL

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w referacie USC i Spraw Obywatelskich ul. Kościuszki 1a(poniedziałek – piątek godz. 7:30 -15:30)
Tel. +48 15 8415655

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w formie czynności materialno–technicznej.

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez:

 • kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia dla dziecka obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkałych i urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL;
 • organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy dla osób, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL;
 • organ wydający polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dla osób zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
 • organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy dla osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany powyżej.

Nadawanie numerów PESEL na wniosek

Osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL numer nadaje  minister właściwy do spraw wewnętrznych na jego wniosek. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL jest organ gminy, właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania, organ  gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy - organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Osoba lub jej przedstawiciel ustawowy składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zawarte we wniosku ( np. paszport, akty stanu cywilnego, dokument potwierdzający obywatelstwo) do właściwego organu gminy. We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

Z wnioskiem o nadanie numeru PESEL może również wystąpić pełnomocnik, wówczas do wniosku należy dołączyć także pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa -17 zł. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu przyjmującego wniosek o nadanie numeru PESEL: Nadsański Bank Spółdzielczy Stalowa Wola nr rachunku: 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001 z zaznaczeniem „opłata za złożenie pełnomocnictwa”

W przypadku, gdy wniosek zawiera braki (np. brak lub niewystarczająca podstawa prawna, uchybienia w zakresie danych osobowych) należy wezwać osobę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie  spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Zmiana numeru PESEL

Numer PESEL jest zmieniany w przypadku:

 1. sprostowania daty urodzenia,
 2. zmiany płci,
 3. nadano numer PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby.

Organem właściwym do wystąpienie o zmianę numeru PESEL jest:

 1. kierownik urzędu stanu cywilnego dokonujący w akcie urodzenia zmian, o których mowa powyżej - pkt 1 i 2,
 2. organ, który wystąpił o nadanie numeru PESEL z urzędu lub przyjął wniosek o nadanie tego numeru, w przypadkach, o których mowa w pkt 3.

Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia osobę o nadaniu lub zmianie tego numeru. Osoba, której zmieniono numer PESEL, nie może posługiwać się poprzednio nadanym numerem PESEL, od chwili powiadomienie o zmianie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 722.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2012 r. poz.74 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Turek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2017 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1942
28 kwietnia 2017 11:01 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.