Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały/czasowy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zameldowanie na pobyt stały:

1) Cudzoziemiec

 1. wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”,
 2. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadania statusu uchodźcy w RP, dokument ,,zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, , decyzja o nadaniu statusu uchodźcy osiedlenie się lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
 3. ważny dokument podróży,
 4. tytuł prawny do lokalu.

2) Obywatel państwa członkowskiego UE:

 1. wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”,
 2. ważny dokument podróży
 3. ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
 4. tytuł prawny do lokalu.

3) Członek rodziny obywatela UE, nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE:

 1. wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”,
 2. ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

Zameldowanie na pobyt czasowy:

1) Cudzoziemiec:

 1. wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”,
 2. wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca , kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP.

2) Obywatel państwa członkowskiego UE:

 1. wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego
 2. ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo
 3. ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE

3) Członek rodziny obywatela UE , nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE:

 1. wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”,
 2. waży dokument podróży,
 3. ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE oraz członek jego rodziny są zobowiązani zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem Państwa członkowskiego UE ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

 

Do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w referacie USC i Spraw Obywatelskich ul. Kościuszki 1a(poniedziałek – piątek godz. 7:30 -15:30)
Tel. +48 15 8415655

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Zameldowanie jest dokonywane niezwłocznie

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 722),
 • Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650,)

Tryb odwoławczy

Brak

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Turek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2017 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1107
28 kwietnia 2017 10:43 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.