Gmina i Miasto Nisko

Wykaz spraw

Zameldowanie/wymeldowanie - pobyt stały bądź czasowy

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Należy przedłożyć:

  • do wglądu dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
  • wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego” albo „zgłoszenie pobytu czasowego” zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego  a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony,
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.

 

Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub  czasowego przedkładamy:

  • do wglądu dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej wymeldowania
  • wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” albo „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”


Powyższe czynności można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz.U. z 2016 r. 23 poz. ) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną  zdolność do czynności prawnych  obowiązek  meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba  sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


Do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w referacie USC i Spraw Obywatelskich ul. Kościuszki 1a(poniedziałek – piątek godz. 7:30 -15:30)

Tel. +48 15 8415655

Opłaty:

Czynność zameldowania i wymeldowania jest wolna od opłat.

Opłaty nie pobiera się również za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydanego w wyniku dokonania czynności zameldowania na pobyt stały.

Termin i sposób załatwienia:

Zameldowanie na pobyt stały
Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego. Organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowanie z pobytu czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,  zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ zgłoszenia. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 722)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306)

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne informacje:

Zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia.

W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania na pobyt stały bądź czasowy najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Turek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2017 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2024
28 kwietnia 2017 10:28 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
28 kwietnia 2017 10:27 Andrzej Ortylewski - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl