Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 2. nr telefonu oraz adres e-mail,
 3. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 4. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 5. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 6. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 7. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Ubiegając się o w/w zezwolenie przedsiębiorca składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wymagane załączniki:

1. kserokopia zaświadczenia albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

2. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną [np. kserokopia umowy bądź pisemne oświadczenie (zapewnienie) od zarządcy stacji zlewnej o przyjmowaniu nieczystości ciekłych po uzyskaniu zezwolenia] lub oświadczenie wnioskodawcy, że posiada stację zlewną,

3. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości ciekłych (kserokopia np. dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu zakupu, umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.),

4. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie którego będą parkowane i garażowane pojazdy asenizacyjne (kserokopia np. aktu notarialnego, umowy najmu, dzierżawy lub oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do miejsca parkowania i  garażowania oraz zaplecza techniczno-biurowego),

5. dokument potwierdzający prawo do dysponowania miejscem mycia i dezynfekcji pojazdów oraz innych środków technicznych przewidzianych do realizacji usług (kserokopia np. aktu notarialnego, umowy najmu, dzierżawy lub oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do miejsca mycia i dezynfekcji pojazdów oraz innych środków technicznych przewidzianych do realizacji usług) lub kserokopia umowy zawartej na mycie i dezynfekcję pojazdu/-ów oraz innych środków technicznych przewidzianych do realizacji usług,

6. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie napraw, konserwacji i remontów pojazdu/-ów asenizacyjnego/-ych (kserokopia np. aktu notarialnego, umowy najmu, dzierżawy lub oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania terenem stanowiącym zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie napraw, konserwacji i remontów pojazdu/-ów asenizacyjnego/-ych) lub pisemne oświadczenie (zapewnienie) zakładu o wykonywaniu napraw, konserwacji i remontów pojazdu/ów asenizacyjnego/-ych po uzyskaniu zezwolenia przez przedsiębiorcę albo kserokopia umowy z zakładem na wykonywanie napraw, konserwacji i remontów pojazdu/ów asenizacyjnego/-ych),

7. kserokopia/-e dowodu/-ów rejestracyjnego/-ych potwierdzającego/-ych aktualne badania techniczne środka/-ów transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem,

8. do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć odpis z CEIDG dot. każdego wspólnika wraz z kserokopią umowy spółki cywilnej, aneksem/-ami).

9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości określonej ustawą o opłacie skarbowej.

Wszystkie załączniki do wniosku należy poświadczyć za zgodność z oryginałem (kserokopia dokumentu/-ów wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego równoznacznego zapisu).

Do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl. Wolności 14
pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30)

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) - 107,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie - nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. W przypadku złożenia uzupełnienia do wniosku, termin jego rozpatrzenia może ulec wydłużeniu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.),
 • Uchwała Rady Miejskiej w Nisku nr XXVIII/236/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 193, poz. 1617),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r., nr 188, poz. 1576).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Inne informacje

 1. Zezwolenia udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
 2. Przed wydaniem zezwolenia pracownicy Urzędu mogą dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu sprawdzenia czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2016 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1250
29 września 2017 09:39 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
07 listopada 2016 12:22 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
07 listopada 2016 12:21 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.