Zmiana bądź uchylenie w całości lub w części decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku rolnego w przypadku żądania przez stronę wszczęcia lub wznowienia postępowania podatkowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Informacja INRL-1.
  2. Pisemne uzasadnienie przyczyn żądania zmiany bądź uchylenia decyzji dotychczasowej (np.w związku ze sprzedażą bądź kupnem działki leśnej, decyzją Starosty Niżańskiego o zmianie użytku gruntowego na las itp.).

Pobierz formularz

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Decyzja powinna zostać wydana w terminie do 30 dni, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia lub wznowienia postępowania.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna

  • Ustawa Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 617 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy strona jest niezadowolona z wydanej decyzji, przysługuje jej prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, pokój 25 lub za pośrednictwem poczty.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2016 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 919
27 września 2017 14:38 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2016 15:15 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.