Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek ten winien zawierać następujące dane: NIP, datę, adres, nazwisko i imię(nazwa) podatnika, adres zamieszkania (siedziba), rodzaj podatku, nazwę instytucji w której zaświadczenie będzie przedłożone, określenie rodzaju sprawy, oświadczenie o posiadanych przedmiotach opodatkowania

Pobierz wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w kwocie 21,00 zł od każdego egzemplarza. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Nisko Pl. Wolności 14. Wniosek o wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Zwolnienia ustawowe przewidują przepisy art. 2 ust.1 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna

  • Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 roku (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1827 ze zm.)
  • Ustawa Kodeks Postępowania Podatkowego z 14 czerwca 1960 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330)

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2016 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1254
27 września 2017 14:34 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2016 14:39 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.