Ulgi w podatkach na wniosek osób fizycznych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1.     odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie na raty zapłaty podatku,
  2.     odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  3.     umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej,
  4.     umorzenie w całości lub w części odsetek za zwłokę
  5.     umorzenie w całości lub w części odsetek za zwłokę

Wniosek o przyznanie ulgi, dokumenty potwierdzające argumenty zawarte w uzasadnieniu podania oraz ukazujące sytuację finansową całego gospodarstwa domowego Wnioskodawcy.
Ponadto: w przypadku ubiegania się o ulgę przez przedsiębiorcę we wniosku należy określić rodzaj pomocy publicznej o jaką zwraca się Podatnik wraz z wymaganymi dla danego rodzaju pomocy publicznej zaświadczeniami, informacjami oraz oświadczeniami, które spełniają w całości wymogi formalne.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w w.w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

W terminie 1 miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesięcy zostaje wydana decyzja.

Podstawa prawna

  • Ustawa Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 617 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawca ma prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2016 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1055
27 września 2017 14:31 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2016 14:28 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.