Gmina i Miasto Nisko

Wykaz spraw

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:

Do wniosku dołączyć należy:
1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
2) instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 2;
3) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
4) informację o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
6) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
7) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11;
8) informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
9) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 7 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty:

Opata za wydanie zezwolenia 82 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie - nie później niż na 7 dni przed terminem planowanej imprezy masowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009r.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2012 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1676
16 maja 2017 09:40 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2012 11:52 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2012 11:51 Andrzej Ortylewski - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl