Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko złożony na piśmie, który powinien zawierać:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

 • opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Lekarza Weterynarii o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności,

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie zaplecza technicznego,

 • Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego( dotyczy prowadzenia schronisk dla zwierząt),

 • umowę o stałej współpracy z lekarzem weterynarii potwierdzająca gotowość świadczenia usług weterynaryjnych w schronisku,

 • zaświadczenie o ukończeniu szkoleń lub kursów potwierdzające znajomość problematyki zakresu postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, przez kadrę pracowniczą wnioskodawcy.

Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl. Wolności 14
pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30)

Opłaty

Opłata skarbowa – 616 zł.

Termin i sposób załatwienia

Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydaje Burmistrz Gminy i Miasta Nisko w terminie 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku do Urzędu.

Podstawa prawna

 • Ustawa 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289)
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni od daty doręczenia

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2012 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1875
29 września 2017 09:38 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
29 września 2017 09:32 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2012 10:54 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.