Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko złożony na piśmie, który powinien zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorstwa ubiegającego się o zezwolenie (adres),

  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,

  • określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

  • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,

  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem,

  • potwierdzoną za zgodność kserokopię decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej,

  • potwierdzoną za zgodność kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,

  • projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl. Wolności 14
pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30)

Opłaty

Opłata skarbowa – 616 zł.

Termin i sposób załatwienia

Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydaje Burmistrz Gminy i Miasta Nisko w terminie 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku do Urzędu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz 858 z póżn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2012 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2076
29 września 2017 09:38 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2012 10:51 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2012 10:50 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.