Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. W przypadku przewozów regularnych:

 • wniosek (do wypełnienia na gotowym druku),
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linia komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • cennik,
 • kopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozu,
 • dowód opłaty za wydanie zezwolenia.

2. W przypadku przewozów regularnych specjalnych:

 • wniosek (do wypełnienia na gotowym druku),
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linia komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 • kopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
 • dowód opłaty za wydanie zezwolenia.

Pobierz wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12.

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym:

a. dla przewozu regularnego:

 • na okres / pojazd samochodowy
 • do 1 roku / 100 zł
 • do 2 lat / 150 zł
 • do 3 lat / 200 zł
 • do 4 lat / 250 zł
 • do 5 lat / 300 zł

b. dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty dla przewozu regularnego (punkt „a”)

Opłata:

 • za zmianę zezwolenia: 10% opłaty za zezwolenie
 • za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku: 11% opłaty za zezwolenie

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Wnioski rozpatruje się według kolejności ich złożenia.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. Nr 144, poz. 1519),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 159, poz. 1664).
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób (Dz.U. Nr 232, poz. 2331).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Inne informacje

 1. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia jest:

a) w krajowym transporcie drogowym – w zależności od zasięgu przewozów:

 • - na obszar gminy – wójt,

 • - w komunikacji miejskiej – burmistrz lub prezydent miasta,

 • - na obszar powiatu – starosta,

 • - na obszar wykraczający poza granice powiatu – marszałek województwa,

b) w międzynarodowym transporcie drogowym – minister właściwy do spraw transportu,

 1. Zezwolenia udziela się na okres do 5 lat, uwzględniając złożony wniosek,

 2. Zezwolenie może być przedłużone na kolejne 5 lat pod warunkiem, że nie zostało wcześniej cofnięte,

 3. Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza, gdy zmianie ulega:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy,

 2. siedziba i adres przedsiębiorcy,

 1. Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:

 1. przebiegu linii regularnej,

 2. rozkładu jazdy,

 3. zwiększenia pojemności pojazdów,

 4. częstotliwości ich kursowania,

 5. zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.

 1. W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się następujące opłaty w wysokości:

 1. za zezwolenie – 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

 2. za wypis – 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Waszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2012 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1937
23 listopada 2017 08:08 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2012 13:24 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2012 10:30 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.