Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,

 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

 4. przedmiot działalności gospodarczej,

 5. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty

Pobierz wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12

Opłaty

Opłata za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych dokonujemy na rachunek bankowy Urzędu Gminy na konto Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli 68943000060037834320000001 przed wydaniem zezwolenia, w wysokości

 1. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

 2. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 3. 2,7% 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

(na podst. Art. 184 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie - nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 • Uchwała Rady Miejskiej w Nisku VII/65/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Nisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Waszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2012 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1979
23 listopada 2017 08:14 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2012 10:01 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2012 09:20 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.