Decyzja o podziale nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji.

Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl. Wolności 14
pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30)

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

  • 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych może nastąpić wydłużenie czasu postępowania administracyjnego,
   Opis procedury:
  • wnioskodawca składa w Biurze Obsługi Klienta wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości, w którym określa: nr ewidencyjne nieruchomości przewidzianych do podziału, ich położenie, cel podziału, propozycję podziału, sposób obsługi komunikacyjnej działek utworzonych w wyniku podziału (patrz poniżej wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości). Do wniosku załącza się: 2 egzemplarze mapy zasadniczej obejmującej nieruchomość, na których należy nanieść wstępny projekt jej podziału oraz nadać wydzielonym działkom oznaczenia numerowe, a także mapę ewidencji gruntów wraz z wypisem właścicieli nieruchomości oraz zaświadczenie z Sądu Rejonowego w Nisku – Wydziału Ksiąg Wieczystych,
  • wszczęcie przez urząd postępowania administracyjnego – zawiadomienie zainteresowanych stron,
  • ogłoszenie na stronach BIP w prasie dla procesu,
  • przyjęcie ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących podziału,
  • wydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości,
  • przyjęcie ewentualnych zażaleń dotyczących postanowienia opiniującego podział działki i ich przekazanie do rozpatrzenia przez organ II instancji,
  • następnie na podstawie w/w postanowienia wnioskodawca winien zlecić osobie uprawnionej (geodeta) opracowanie ostatecznego projektu podziału nieruchomości,
  • wnioskodawca składa w sekretariacie urzędu 2 egzemplarze mapy uzupełniającej podziału nieruchomości,
  • wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
  • przekazanie decyzji zainteresowanym,
  • ogłoszenie na stronach BIP w prasie dla procesu,
  • przyjęcie ewentualnych odwołań od decyzji zainteresowanych stron, a następnie przekazanie odwołań do rozpatrzenia organowi II instancji,
  • uprawomocnienie decyzji.

Podstawa prawna

Art. 96 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 2016 poz.2147 z poźn.zm.).

Tryb odwoławczy

  • Zażalenie i odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku, który wydał postanowienie lub decyzję (zażalenie, odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku).
  • Zażalenie wnosi w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.
  • Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2011 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 4102
29 września 2017 09:52 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 września 2011 14:59 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 września 2011 14:59 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.