Decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięć innych niż mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających rozważenia czy mogą znacząco oddziaływać na Naturę 2000

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać dane i informacje określone art. 52 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073), tj.:

  • określenie terenu inwestycji i obszaru na, który inwestycja będzie oddziaływać,
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli do wniosku zostaną dołączone umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia),
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • karta informacyjna dla przedsięwzięć oddziałujących na obszary NATURA 2000,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektów budowlanych oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną,rodzaj technologii, przewidywaną ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,rozwiązania chroniące środowisko,-rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji (np. pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka) lub energii (takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektroenergetyczne ) przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko),
  • wykazanie dostępu terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku, kiedy teren inwestycji nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej),
  • określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego,
  • wykazanie posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Nisko (w przypadku ubiegania się o ustalenie warunków zabudowy dla zabudowy związanej z gospodarstwem rolnym),


Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

Opłaty skarbowe za wydanie decyzji w przypadku:

  • budynków mieszkalnych – zwolnione od opłaty
  • budynków i budowli wraz z urządzeniami budowlanymi technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym, budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej, pozostałych przedsięwzięć – 107 zł

 

Termin i sposób załatwienia

  1. 1 miesiąc (nie wlicza się do terminu procedury uzgadniania warunków zabudowy z innymi organami, odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron), a w sprawach szczególnie skomplikowanych (np. przedsięwzięcia mogące pogorszyć stan środowiska, niektóre inwestycje liniowe) może nastąpić wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

  2. Opis procedury:
   • ustalenie stron postępowania,
   • wszczęcie przez urząd postępowania administracyjnego – zawiadomienie zainteresowanych stron (w zasadzie właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem i sąsiednich),
   • uzgodnienie inwestycji z wojewodą, zarządem województwa i zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych,
   • ewentualne uzgodnienie inwestycji przez kompetentne organy np. wojewódzkiego konserwatora zabytków, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, powiatowego lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego, starostę,
   • przyjęcie ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących inwestycji,
   • wydanie decyzji i przekazanie decyzji zainteresowanym stronom (o formie odbioru decyzji decyduje wnioskodawca),
   • przyjęcie ewentualnych odwołań, a następnie przekazanie odwołań do rozpatrzenia organowi II instancji,

   • uprawomocnienie decyzji.

Podstawa prawna

Art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073)

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku który wydał decyzję.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2011 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2242
12 października 2017 10:43 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 września 2011 14:35 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.