Gmina i Miasto Nisko

Wykaz spraw

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (z jednego wnioskodawcy na drugiego)

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Załączniki do wniosku:

    • oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy;
    • oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy (wzór oświadczeń podaję poniżej)

    • ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora;


Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty:

  • opłata skarbowa (wnosi się przy złożeniu wniosku) za przeniesienie decyzji owzizt na rzecz innej osoby - 56 zł
  • opłaty nie pobiera się przypadku, gdy decyzja o warunkach zabudowy była zwolniona z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

  • 1 miesiąc
  • wydanie decyzji i przekazanie decyzji zainteresowanym stronom (o formie odbioru decyzji decyduje wnioskodawca)

Podstawa prawna:

Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073)

Tryb odwoławczy:

Zażalenie i odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku, który wydał postanowienie lub decyzję.
Zażalenie, odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2011 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2077
12 października 2017 11:10 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
21 września 2011 14:06 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
21 września 2011 13:44 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl