Decyzja o lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym/ponadlokalnym dla przedsięwzięć nie wymagających decyzji środowiskowych i nie oddziałujących na Naturę 2000

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego, którego wzór podaję niżej powinien zawierać dane i informacje określone art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073), tj.:

 • określenie granic terenu inwestycji i obszaru na który inwestycja będzie oddziaływać
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektów budowlanych oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną,rodzaj technologii, przewidywaną ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,rozwiązania chroniące środowisko, rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji (np. pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka) lub energii (takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektroenergetyczne ) przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko)Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl. Wolności
14 pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30)

Opłaty

Opłaty skarbowe za wydanie decyzji w przypadku:

 • dla inwestycji gminnych, powiatowych (dla jednostek budżetowych, skarbu państwa itp.) - zwolnione od opłaty
 • dla inwestycji dla jednostek pozabudżetowych - 107 zł

Termin i sposób załatwienia

 1. Zgodnie z art 51 ust. 2 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje w terminie nie dłuższym niż 65 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Opis procedury:

  • ustalenie stron postępowania,
  • wszczęcie przez urząd postępowania administracyjnego – pisemne zawiadomienie właścicieli działek i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego,
  • wszczęcie postępowania administracyjnego - zawiadomienie stron postępowania w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
  • uzgodnienie inwestycji z marszałkiem województwa w przypadku inwestycji o znaczeniu krajowym i wojewódzkim,
  • uzgodnienie inwestycji w zależności od jej położenia przez: ministra zdrowia, wojewódzkiego konserwatora zabytków, organ administracji geologicznej, organy właściwe w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych, regionalnego dyrektora ochorny środowiska, zarządcę drogi publicznej, organ nadzoru górniczego
  • przyjęcie ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących inwestycji od zainteresowanych stron i właścicieli i użytkowników nieruchomości,
  • wydanie decyzji (o formie odbioru decyzji decyduje wnioskodawca),
  • przekazanie decyzji właścicielom działek i użytkownikom wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego,
  • zawiadomienie o wydaniu o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stron postępowania w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
  • przyjęcie ewentualnych odwołań od decyzji (odwołania winny zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, powinny zawierać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie), a następnie przekazanie odwołań do rozpatrzenia organowi II instancji,
  • uprawomocnienie decyzji

Podstawa prawna

Art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073 z poźn.zm)

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku który wydał decyzję.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2011 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2740
29 września 2017 08:43 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
29 września 2017 08:35 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 września 2011 14:19 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.