Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Do druku zgłoszenia należy dołączyć:
  • kserokopię decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenie),
  • kserokopię opinii ZUD,
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
  • dokumentację projektową w zakresie dotyczącym pasa drogowego.

Do wglądu:
  • oryginały dokumentów.


Dokument w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 7 (poniedziałek – piątek godz, 7:30 – 15:30) lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni. Uzgodnienie na mapie zasadniczej Wnioskodawcy.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze zaświadczenie zostanie wysłane pocztą.

Podstawa prawna

  • Art. 40, ust. 1,4 i 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm.),
  • Art. 104 Ustawy z dnia 14 września 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  • § 1, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6, poz. 33 z późn. zm.),
  • Uchwała nr XXVIII/310/05 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 stycznia 2005r.

Tryb odwoławczy

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko, pok. nr 7, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji Wnioskodawcy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2011 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2655
21 września 2011 10:23 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.