Gmina i Miasto Nisko

Wykaz spraw

Przyjmowanie informacji od osób fizycznych o rodzaju i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Informacja do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko złożone na piśmie zawierająca następujące dane:

 • imię i nazwisko, adres przekazującego informacje,
 • datę sporządzenia informacji,
 • nazwę instalacji, urządzenia (w przypadku PCB) lub wyrobu (w przypadku azbestu i innych substancji) zawierającego
 • substancję stwarzającą szczególne zagrożenie,
 • miejsce występowania instalacji urządzenia (w przypadku PCB) lub wyrobu (w przypadku azbestu lub innych substancji)
 • zawierającego substancję stwarzającą szczególne zagrożenie,
 • wskazanie konkretnych obiektów, w których znajdują sie wyroby zawierające substancję stwarzającą szczególne
 • zagrożenie (dot. azbestu) i określenie ich stanu - stopnia uszkodzenia wyrobów zawierających azbest,
 • ilość substancji (podać jednostkę miary),
 • stan instalacji lub urządzenia,
 • data i sposób usunięcia lub zastąpienia (PCB, azbestu lub innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie) inną substancją.


Pobierz dokument w formacie pdf
Informacja o miejscach składowania substancji niebezpiecznych

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl. Wolności 14
pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30)

Opłaty:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

W terminie do dnia 31 stycznia każdego raku osoby fizyczne składają Burmistrzowi Gminy i Miasta w Nisku informację (lub aktualizację złożonej w roku poprzednim informacji) o wykorzystaniu (lub zakończeniu wykorzystywania) substancji szczególnie szkodliwych, stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbestu, PCB). Do końca marca każdego roku informacja zbiorcza jest przekazywana Wojewodzie Podkarpackiemu.

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902Z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz.1876)

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2011 09:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1860
29 września 2017 09:36 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
20 września 2011 10:38 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
20 września 2011 10:38 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl