Zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 1. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność,
 2. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu z wpisem TAXI, jeżeli przedsiębiorca nie jest ich właścicielem, dokumenty potwierdzające prawo dysponowania tymi pojazdami,
 3. wykazanie się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką, gdzie przerwa nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od wnioskodawcy lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem,
 4. odpis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej,
 5. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON,
 6. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 7. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców którzy spełniają warunki określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku, a ponadto za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu oraz wolności seksualnej i obyczajowości,
 8. kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.


Oryginały dokumentów do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12.

Opłaty

Wysokość opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r.:

 1. do 15 lat - 200 zł.
 2. do 30 lat - 250 zł.
 3. do 50 lat - 300 zł.


Opłata może być dokonana w Kasie Urzędu (przerwy w godz. 11:00 - 11:30 oraz 14:00 - 14:30) lub na rachunek bankowy Urzędu

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie - nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

 

 • Art. 7, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2004r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204, poz. 2088 z 2004r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami), § 2 ust 1 pkt 1
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie w przypadku decyzji odmownej, kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Waszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2011 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1753
23 listopada 2017 08:13 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
09 września 2011 08:39 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
09 września 2011 08:34 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.