Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 4. przedmiot działalności gospodarczej,
 5. adres punktu sprzedaży,
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych.

Załączniki do wniosku:

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnianie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
 5. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim – w przypadku kontynuacji sprzedaży.
 6. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty


Dokument w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12.

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 3. 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.(na podst. art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:

 1. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 3. 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% (na podst. art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn zm.)

Termin i sposób załatwienia

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • Uchwała Rady Miejskiej w Nisku VII/65/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Nisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Nisku XVI/167/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Waszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2011 08:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2658
23 listopada 2017 08:13 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
20 września 2011 11:43 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
09 września 2011 08:49 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.