Nabór na wolne stanowisko pracy - archiwum

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s zamówień publicznych

Nisko, dnia 20 marca 2013 r.

 

OK. 2121. .2013r.

 

Urząd Gminy i Miasta

w Nisku

37 – 400 Nisko, Plac Wolności 14

OGŁASZA OTWARTY I KONURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

d/s zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku

1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

  2. Wykształcenie wyższe II stopnia - ekonomiczne, prawnicze lub techniczne

  3. 5-letni staż pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi w administracji publicznej

  4. Nieposzlakowana opinia,

  5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  6. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  7. Znajomość przepisów ustawy: o zamówieniach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego

  8. Znajomość obsługi komputera

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Komunikatywność,

  2. Odporność na stres,

  3. Kultura osobista,

  4. Prawo jazdy kat.B

  5. Znajomość programu z zakresu zamówień publicznych Pro Publico

 

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

  1. Obsługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych.

  2. Prowadzenie rejestru umów zawartych z Wykonawcami.

  3. Monitorowanie poprawności form wnoszonych przez Wykonawców wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

  4. Archiwizacja dokumentacji przeztargowej zgodnie z obowiązującym prawem polskim i wspólnotowym.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urządu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14 /brak windy/.

  2. Stanowisko znajduje się na parterze.

  3. Pomieszczenie z dostępem do sanitariatów na  parterze.

  4. Lista obecności podpisywana na parterze, książka wyjść służbowych znajduje się na parterze,

  5. Praca ciągła przy monitorach ekranowych LCD min.19", m.in z użyciem skanerów, kserokopiarek, laminatorów termicznych.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny podpisany przez kandydata,

  2. Życiorys zawodowy (CV) podpisany przez kandydata,

  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje ( ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty).

  5. Kserokopie świadectw pracy,

  6. Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, podpisany przez kandydata,

  7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  8. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach o służbie cywilnej (nie dotyczy obywateli polskich),

  9. Oświadczenie osoby, o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed podpisaniem umowy wymagana informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego),

  10. Oświadczenie z podpisaną klauzulę o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”,

  11. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna.

 

7. W ogłoszonym naborze mają zastosowanie przepisy art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta przy Placu Wolności 14, 37 – 400 Nisko w terminie do dnia 05 kwietnia 2013r. , w zamkniętej kopercie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Kopertę należy opisać „Nabór na wolne stanowisko d/s zamówień publicznych”

 

9. Informacje dodatkowe:

  1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

  2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 pkt 7 niniejszego ogłoszenia oraz zadaniami realizowanymi na wskazanym stanowisku.

  3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14.

  4. Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy.

  5. Burmistrz może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpić.

 

 

 

Burmistrz Gminy i MiastaNisko

Julian Ozimek

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacji i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2013 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Jakubów
Ilość wyświetleń: 1998
21 marca 2013 13:16 (Małgorzata Jakubów) - Dodanie dokumentu.