Przetargi - archiwum

Przetarg - Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Nisko, dnia 31.10. 2013r.

ZO.I.341.10.2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

I. Nazwa i adres Zamawiającego Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a, 37 – 400 Nisko.

II. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

III. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje demontażach starych lamp oświetleniowych, zamontowanie nowych lamp oświetleniowych, wykonanie do niektórych lamp nowej instalacji, wymiana wyłączników, w pomieszczeniach Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku Szczegółowy zakres robót do wykonania ujęty został w opisie. Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Udzielanie informacji oraz dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 13 00

IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia Termin wykonania zamówienia ustala się do 24 grudnia 2013 roku. Wzór umowy w załączeniu.

V. Termin złożenia oferty Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej, w terminie do dnia 15.11.2013r. do godz. 9:00 w pokoju nr 8 w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a, 37- 400 Nisko

VI. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.11.2013r o godz. 9:00

VII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Kierownik ZOEAS i P

mgr Alicja Krawiec

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2013 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2149
07 listopada 2013 10:15 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie załącznika [sprostowanie_do_specyfikacji_na_zadanie_nr_zoi341102013.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2013 09:54 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2013 09:54 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.