Przetargi - archiwum

Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku

 

ZO.I.341.2.2013                                                                    Nisko, dnia 12 marca 2013r.

 

Ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

 Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku

I.  Nazwa i adres Zamawiającego  Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli  w Nisku, ul. Kościuszki 1a, 37 – 400 Nisko.

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony                                                                                                                                                                

 III. Przedmiot zamówienia  Przedmiot zamówienia obejmuje demontażach starych okien,  zamontowanie nowych okien, wykonanie obróbki wokół okien i montaż       parapetów zewnętrznych w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku Szczegółowy zakres robót do wykonania ujęty w szczegółowym opisie      stolarki okiennej – załącznik Nr 4. Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Udzielanie informacji oraz dokumentacja do wglądu w siedzibie  Zamawiającego od poniedziałku do piątku                                                                                                              w godzinach od 9 00  do 1200                                                                                                                                                                                           IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: Termin wykonania zamówieniaustala się do 8 czerwca 2013r.                                                   Wzór umowy w załączeniu.                                                                                                                                                                                                V. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 3.04.2013r  do godz. 1000 w pokoju nr 8 w Zespole Obsługi Ekonomiczno –      Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a,  37- 400  Nisko                                                                                                              VI. Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 3 kwietnia 2013ro godz. 1000                                                                                                                VII. Termin związania ofertą:  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.                                                                                                          Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

                                                                                           Kierownik ZOEAS i P

                                                                                                                             mgr Alicja Krawiec

        

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.03.2013r
Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2013 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Krawiec
Ilość wyświetleń: 2635
13 marca 2013 12:47 (Alicja Krawiec) - Zmiana danych dokumentu.
13 marca 2013 12:43 (Alicja Krawiec) - Dodanie załącznika [wzor__umowa.doc] do dokumentu.
13 marca 2013 12:42 (Alicja Krawiec) - Dodanie załącznika [stolarka_okienna_zs_nr3.pdf] do dokumentu.