Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo – malarskich sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Nisku

 

ZO.I. 341.2.2012                                                                       

Nisko, dnia 22 sierpnia 2012 r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  na wykonanie robót remontowo – malarskich sali gimnastycznej  w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Nisku 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku                                                                                                                  

II. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony                                                    

III. Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej oraz przygotowanie podłoża i wykonanie malowania ścian i parkietu sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku                              

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót.                             

Warunki udziału w postępowaniu                                                                                           

Szczegółowe warunki zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.                                                                                                                             

IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 13 października 2012 r.                             

 Wzór umowy w załączeniu

V. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 7 września 2012r. do godz. 900 w pokoju nr 8 w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a, 37- 400 Nisko                                                                                                     

 VI. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 7 września 2012r. do godz.900                                                                            

VII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.                                     

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

                                                                        Kierownik ZOEASiP w Nisku

                                                                             mgr Alicja Krawiec

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2012 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Krawiec
Ilość wyświetleń: 1069
23 sierpnia 2012 09:02 (Alicja Krawiec) - Zmiana danych dokumentu.
23 sierpnia 2012 08:58 (Alicja Krawiec) - Dodanie załącznika [rysunek_sala_psp1_remont.pdf] do dokumentu.
23 sierpnia 2012 08:58 (Alicja Krawiec) - Dodanie załącznika [przedmiar_sala_psp1_remont.pdf] do dokumentu.