Przetargi - archiwum

Zaproszenie do składania ofert na wybór najkorzystniejszej oferty zadania pn.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nisko".

 

OSK. 6235.1.12.2011 Nisko, dnia 29 marzec 2012 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej

kwoty 14.000 euro

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Nisko, Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko

II. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

III. Przedmiot zamówienia:

 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn:

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nisko”

 

Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nisko

 

 

Zakres robót do wykonania dotyczący demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nisko został szczegółowo opisany w w opisie przedmiotu zamówienia. Dokumenty te dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nisko bip.nisko.pl – dokumenty zapytania ofertowego pn: Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nisko”

 1. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nisko.

Wspólny Słownik Zamówień: 90650000-8 - Usługi usuwania azbestu

I. Lokalizacja

Teren Gminy Nisko - gospodarstwa indywidualne według wykazu-Załącznik Nr 1

II. Zakres zamówienia obejmuje :

II.1.Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie

Gminy Nisko

1. Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest - około 2760 m2

2. Transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest- około 55,51 Mg

Szczegółowy przedmiot zamówienia sporządzony na podstawie zgłoszeń od

mieszkańców wraz z adresami nieruchomości, ilościami przeznaczonymi do

demontażu oraz transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest-

załącznik nr 1

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu

rzeczowego zamówienia o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów

zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób

szacunkowy.

4. Rzeczywisty zakres zamówienia będzie ustalony na postawie potwierdzeń

faktycznej ilości odebranego eternitu przez właścicieli nieruchomości oraz na

podstawie kart przekazania odpadów na składowisku.

II.2 Obowiązki wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia

Do zadań wykonawcy należy:

1. Przed przystąpieniem do demontażu wykonawca jest zobowiązany do :

-opracowania harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji o których

mowa w Załączniku Nr 1

- zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru

budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu

inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

2.Demontażu płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych

3.Pakowania,załadunku i transportu odpadów zawierających azbest i ich

unieszkodliwienia na przystosowanym do tego celu najbliższym składowisku

odpadów niebezpiecznych.

4.Zabezpieczenia obiektów oraz terenu wokół przed rozprzestrzenianiem się pyłów

azbestu.

5. Ogrodzenia terenu z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów

komunikacyjnych dla osób pieszych

6.Umieszczenia tablicy ostrzegawczej o treści "Uwaga! Zagrożenie azbestem oraz

osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony

7.Zastosowania zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest.

8.Przygotowania stanowisk gromadzenia odpadów zawierających azbest zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich.

9. Nawilżenia wodą wyrobów zawierających azbest przed ich demontażem i utrzymania

ich w stanie wilgotnym przez cały czas pracy

10. Zdemontowania tam, gdzie jest to możliwe wyrobów azbestowo - cementowych

w całości .

11. Po wykonaniu prac teren robót i jego otoczenie należy starannie oczyścić

z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia

na mokro.

12. Środek transportu przed załadowaniem powinien być oczyszczony z elementów

umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu.

13. Transport powinien odbywać się odpowiednio przystosowanymi i oznakowanymi

pojazdami, w warunkach stałej wilgotności.

14.Ładunek powinien być szczelnie opakowany w folię polietylenową, oznakowany,

na opakowaniach należy umieścić oznakowanie zgodnie z obowiązującymi

przepisami .

15. Sporządzenie protokołu stwierdzającego ilość zdemontowanych (odebranych)

odpadów oraz fakt należytego wykonania prac demontażowych. Protokół powinien

być podpisany przez właściciela nieruchomości.

16.Odpady powinny być przekazane na właściwe składowisko odpadów i potwierdzone

kartą przekazania odpadów 

 

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności. W tym zezwolenia :

1. Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych

wydana w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami

niebezpiecznymi wydaną przez właściwy do tego organ.

2

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem wystarczającym do wykonania zamówienia, a w szczególności oświadczy, że dysponuje przystosowanymi do zbiorki i transportu odpadów zawierających azbest środkami transportu, które spełniają warunki ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ( Dz.U. Z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.)

  1. Wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oferta według wzoru- załącznik nr 2

2

Koncesja, zezwolenie lub licencja tj.

1 Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych

wydana w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami

niebezpiecznymi wydaną przez właściwy do tego organ

3

Oświadczenie, że wykonawca dysponuje przystosowanymi do zbiorki i transportu odpadów zawierających azbest środkami transportu, które spełniają warunki ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ( Dz.U. Z 2002 r. Nr 199, poz. 1671

z późn. zm.) – Załącznik nr 4

 

 

 

 

IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

 

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 17 sierpnia 2012 r.

tj. do przewidywanego terminu zakończenia i rozliczenia zadania.

 1. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena za całość zamówienia.

 2. W przypadku gdy kwota złożonej oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający przeznaczył

na realizację zadania, dopuszcza się negocjacje z oferentem, który złożył najkorzystniejszą

ofertę

 1. Projekt umowy w załączeniu.

 

 

 

 

 

 

V. Ofertę należy:

 • złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia6 kwietnia 2012r. do godz. 09:45

w pokoju nr 7 Urzędu Gminy i Miasta Nisko, 37-400 Nisko, Pl. Wolności 14 na formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik do niniejszego zaproszenia oraz opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

 

Oferta na „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nisko”.

 

VI. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, Pl. Wolności 14, pok. nr 13 w dniu

6 kwietnia2012 r. o godz. 10:00.

 

VII. Termin związania ofertą

  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż60 dni.

 

 

 

 

Burmistrz

Julian Ozimek

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2012 08:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1942
29 marca 2012 08:19 (Władysław Pracoń) - Zmiana danych dokumentu.
29 marca 2012 08:17 (Władysław Pracoń) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4.pdf] do dokumentu.
29 marca 2012 08:17 (Władysław Pracoń) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_wzor_umowy.pdf] do dokumentu.