Aktualności - archiwum

Decyzja Nr 13/2012 znak sprawy PPB.6733.1.15.2012

 

Nisko, dnia 30.07.2012r.

 

PPB.6733.1.2012

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek P. Kiełb Rafała i Magdaleny dnia 30.07.2012r. została wydana decyzja Nr 13/2012 znak sprawy PPB.6733.1.15.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz sieci kanalizacji sanitarnej
na działkach o nr ew. 2012/1, 1970/1, 1971/10, 1971/11, 1971/9, 1971/8, 1971/7 położonych
w miejscowości Nisko”.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2012 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1975
01 sierpnia 2012 09:07 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.