Aktualności - archiwum

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

INFORMACJA

 

na podstawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

 

dotycząca dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej, w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 

1. Pomoc finansowa będzie udzielana uczniom klas I szkoły podstawowej z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych , tj. 504 zł. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego.


2. Pomoc finansowa będzie udzielana uczniom klas II – IV szkoły podstawowej i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. 351 zł na osobę oraz w przypadkach określonych w art. 7 w/w ustawy. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów z rodzin spełniających kryterium dochodowe, należy przedłożyć zaświadczenia o wysokości dochodu, w uzasadnionych przypadkach – zamiast zaświadczenia – oświadczenie o wysokości dochodu.


3. Pomoc finansowa będzie udzielana dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. W przypadku ubiegania się o pomoc dla w/w uczniów należy przedłożyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.


4. Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

180 zł dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej,

210 zł dla ucznia klasy IV oraz klasy IV– VI szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

325 zł dla ucznia klasy I - III gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

352 zł dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej oraz ucznia klasy II – III szkoły ponadgimnazjalnej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


5. Wnioski należy kierować do Dyrektora Szkoły do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2012/2013. Wniosek mogą składać rodzice ucznia (prawni opiekunowie), a także nauczyciel, pracownik socjalny, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Formularz wniosku można uzyskać w sekretariatach szkół w gminie Nisko oraz w Zespole Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul.Kościuszki 1a,pok.nr 3 a także na stronie internetowej bip.nisko.pl, korzystając z załącznika do niniejszej informacji. Wnioski należy składać w sekretariatach szkół, a przypadku szkół prowadzonych przez Gminę Nisko również w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2012r.


6. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów wymienionych w punkcie 3, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.


7. Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt. 4. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów nabycia podręczników na podstawie faktury zbiorczej lub oświadczenia o zakupie.


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZOEASiP w Nisku, ul. Kościuszki 1a pok. nr 3 (budynek Biblioteki Miejskiej), nr tel.: 15 8412 974

 

Kierownik ZOEASiP

Alicja Krawiec

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2012 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2928
09 lipca 2012 13:00 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie załącznika [wniosek_wyprawka_2012.doc] do dokumentu.
09 lipca 2012 12:59 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu.
09 lipca 2012 12:58 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.