Aktualności - archiwum

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości komunalnych

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA:

 

I PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ:

 

1. Nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 441/96 o pow. 0.6608 ha, zabudowanej budynkiem spichlerza i stodoły pozostałych po byłym majątku "Sopot". Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 246 900,00zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych). Wadium 49 380,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

 

2. Nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 441/42 o pow. 0.2914 ha, zabudowanej budynkiem dawnej „rządcówki”. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 192 800,00zł (słownie:sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych). Wadium 38 560,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).

 

3. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 441/49 o pow. 0.1548 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 92 900,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych). Wadium 18 580,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 

Działki wymienione w pozycjach 1-3 ogłoszenia położone są w Nisku przy ul. Sopockiej, stanowią własność Gminy Nisko i mają urządzoną w Sądzie Rejonowym w Nisku księgę wieczystą KW Nr TB1N/00042514/8. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Malce III w Nisku działki przeznaczone są pod usługi publiczne i komercyjne. Teren na którym są położone działki wymienione w pozycjach 1 i 2 objęty jest ochroną konserwatorską z czego wynikają zakazy, nakazy i ograniczenia związane z zabudową i użytkowaniem działek. Działka wymieniona w pozycji 3 posiada ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z położenia w sąsiedztwie terenów i obiektów będących pod ochroną konserwatora zabytkow.

 

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 

4. Działka nr 441/54 o pow. 0,1464 ha cena wywoławcza 73 200,00 zł wadium 14 640,00 zł

5. Działka nr 441/59 o pow. 0,1130 ha cena wywoławcza 56 500,00 zł wadium 11 300,00 zł

6. Działka nr 441/60 o pow. 0,1020 ha cena wywoławcza 51 000,00 zł wadium 10 200,00 zł

7. Działka nr 441/61 o pow. 0,1422 ha cena wywoławcza 71 100,00 zł wadium 14 220,00 zł

8. Działka nr 441/62 o pow. 0,1022 ha cena wywoławcza 51 100,00 zł wadium 10 220,00 zł

9. Działka nr 441/63 o pow. 0,0939 ha cena wywoławcza 46 950,00 zł wadium 9 390,00 zł

10. Działka nr 441/66 o pow. 0.0981 ha cena wywoławcza 49 050,00 zł wadium 9 810,00 zł

11. Działka nr 441/67 o pow. 0.1141 ha cena wywoławcza 57 050,00 zł wadium 11 410,00 zł

12. Działka nr 441/68 o pow. 0,1140 ha cena wywoławcza 57 000,00 zł wadium 11 400,00 zł

13. Działka nr 441/81 o pow. 0,1001 ha cena wywoławcza 50 050,00 zł wadium 10 010,00 zł

14. Działka nr 441/84 o pow. 0.1133 ha cena wywoławcza 56 650,00 zł wadium 11 330,00 zł

15. Działka nr 441/85 o pow. 0.1135 ha cena wywoławcza 56 750,00 zł wadium 11 350,00 zł

 

Działki wymienione w pozycjach 4 - 15 ogłoszenia położone są w Nisku przy ul. Sopockiej, stanowią własność Gminy Nisko i mają urządzoną w Sądzie Rejonowym w Nisku księgę wieczystą nr TB1N/00042514/8. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedla Malce III w Nisku" przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Kwoty osiągnięte w przetargach zostaną powiększone o należny podatek VAT.

 

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 

16. Działka nr 7253 o pow. 0.0939 ha cena wywoławcza 37 560,00 zł wadium 7 512,00 zł

17. Działka nr 7254 o pow. 0.0939 ha cena wywoławcza 37 560,00 zł wadium 7 512,00 zł

18. Działka nr 7255 o pow. 0.0939 ha cena wywoławcza 37 560,00 zł wadium 7 512,00 zł

19. Działka nr 7256 o pow. 0.0939 ha cena wywoławcza 37 560,00 zł wadium 7 512,00 zł

20. Działka nr 7265 o pow. 0.0968 ha cena wywoławcza 38 720,00 zł wadium 7 744,00 zł

21. Działka nr 7266 o pow. 0.1003 ha cena wywoławcza 40 120,00 zł wadium 8 024,00 zł

22. Działka nr 7267 o pow. 0.0923 ha cena wywoławcza 36 920,00 zł wadium 7 384,00 zł

23. Działka nr 7268 o pow. 0.0849 ha cena wywoławcza 33 960,00 zł wadium 6 792,00 zł

24. Działka nr 7269 o pow. 0.0849 ha cena wywoławcza 33 960,00 zł wadium 6 792,00 zł

25. Działka nr 7273 o pow. 0.0772 ha cena wywoławcza 30 880,00 zł wadium 6 176,00 zł

26. Działka nr 7274 o pow. 0.0775 ha cena wywoławcza 31 000,00 zł wadium 6 200,00 zł

27. Działka nr 7280 o pow. 0.0801 ha cena wywoławcza 32 040,00 zł wadium 6 408,00 zł

28. Działka nr 7281 o pow. 0.0943 ha cena wywoławcza 37 720,00 zł wadium 7 544,00 zł

29. Działka nr 7282 o pow. 0.0892 ha cena wywoławcza 35 680,00 zł wadium 7 136,00 zł

30. Działka nr 7283 o pow. 0.0902 ha cena wywoławcza 36 080,00 zł wadium 7 216,00 zł

31. Działka nr 7287 o pow. 0.0939 ha cena wywoławcza 37 560,00 zł wadium 7 512,00 zł

32. Działka nr 7302 o pow. 0.0828 ha cena wywoławcza 33 120,00 zł wadium 6 624,00 zł

33. Działka nr 7303 o pow. 0.1120 ha cena wywoławcza 44 800,00 zł wadium 8 960,00 zł

 

Działki wymienione w pozycji 16-33 położone są na osiedlu Grądy w Nisku, stanowią własność Gminy Nisko i mają urządzoną w Sądzie Rejonowym w Nisku księgę wieczystą nr TB1N/00032296/0. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego "Podwolina II" przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Kwoty osiągnięte w przetargach zostaną powiększone o należny podatek VAT.

 

34. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3998/1 o pow. 0,1508 ha, położonej w Nisku przy ul. Rzeszowskiej Bocznej II, stanowiącej własność Gminy Nisko, mającej urządzoną w Sądzie Rejonowym w Nisku księgę wieczystą nr TB1N/00046275/8. Działka nr 3998/1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35 400,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych). Wadium 7 080,00 zł(słownie: siedem tysięcy osiemdziesiąt złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT. Okazanie granic działki odbędzie się na koszt Nabywcy.

 

Informacje dotyczące przetargów :

1. Przetargi odbędą się w dniu 14 marca 2012r w sali posiedzeń Urzedu Gminy i Miasta w Nisku, Nisko Pl. Wolności 14.

2. Przetar przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie:

poz. 1-3 - godz. 1000-1030

poz. 4-15 - godz. 1030-1100

poz. 16-34 - godz. 1100-1130

3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami w stosunku do działek wymienionych w pozycji 1 i 34 upłynął w dniu 22.12.2011r., w stosunku do działek wymienionych w pozycjach od 2-33 upłynął w dniu 02.02.2012r.

4. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także nie ciążą na nich żadne zobowiązania.

5. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej przy każdej nieruchomości, przy czym osoba, która zamierza przystąpić do kilku przetargów obowiązana jest wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie, w wysokości określonej dla każdej nieruchomości objętej przetargiem. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Nisko Nr 68-9430 0006 0037 8343 2000 0001 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Stalowej Woli najpóźniej do dnia 07 marca 2012r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Gminy), z zaznaczeniem której nieruchomości wadium dotyczy.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

-dowodu wniesienia wadium,

-dokumentu tożsamości osoby obecnej na przetargu - w przypadku osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,

-w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z właściwego rejestru wydanego nie później niż w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu, oryginału właściwych pełnomocnictw sporządzonych w formie określonej w pkt 7, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

8.W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim (w tym prowadzących działalność gospodarczą) posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości, lub – złożoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym - zgodą współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu na przystąpienie małżonka do przetargu i odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, które to pełnomocnictwo (zgoda) zostanie przedłożone komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (umowę o rozdzielności majątkowej współmałżonków względnie stosowny wyrok sądu).

9. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń.

10. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu następuje nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Działki sprzedawane są wg stanu ewidencyjnego.

12. Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacji szczegółowych dot. przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Nisku./pok. nr.3-4/ tel.15 8415 653 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy i Miasta Nisko pod adresem bip.nisko.pl

 

 


Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Drewniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2012 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Drewniak
Ilość wyświetleń: 2136
06 lutego 2012 14:06 (Zbigniew Drewniak) - Dodanie dokumentu.