Gmina i Miasto Nisko

Archiwum - Aktualności zobacz aktualne »

Budowa stacji paliw płynnych i LPG przy ul. Sandomierskiej w Nisku, na działce ewidencyjnej nr 1734/36

Nisko, dn. 14.11.2011 r.

OSK.6220.16.2011

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych i LPG przy ul. Sandomierskiej w Nisku, na działce ewidencyjnej nr 1734/36".

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora: Krokus Sp. z o. o. ul. Janikowska 33, 61 – 070, Poznań – Reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Grzegorza Pakułę.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Na podstawie art. 33 ww. ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten przysługuje „każdemu". Informuję, iż dane o wniosku, raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Ponadto wszyscy zainteresowani w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 14.11.2011 r. do dnia 06.12.2011 r. mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13) w dniach pracy (pon. do pt. w godz. 730 - 1530). Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ww. Urzędu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2011 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1057
14 listopada 2011 13:47 Władysław Pracoń - Zmiana danych dokumentu.
14 listopada 2011 13:45 Władysław Pracoń - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl