Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja Nr 13/2012 znak sprawy PPB.6733.1.15.2012

Nisko, dnia 30.07.2012r. PPB.6733.1.2012

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

INFORMACJA na podstawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników dotycząca dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I – IV szkoły p

Nabór wniosków na projekt „Wakacje 2012”

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje o terminie składania wniosków na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. „WAKACJE 2012”. Wnioski

III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2012 zadań publicznych. Termin składania ofert upływa 15 maja 2012r. Oferty należy składać w zamkniętej...

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizacje w 2012r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych w niższej kwocie niż przez nie wnioskowana przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania. Dokumenty...

Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części

Na stronie BIP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji został umieszczony projekt rozporządzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części wraz z uzasadnieniem i załącznikami (zobacz). Ewentualne uwagi do projektu należy przekazywać do Wydziału Prawnego

Udostępnienie kanału technologicznego - od rzeki Barcówki do ulicy Długiej – drogi powiatowej w Nisku.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko – zarządca dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Nisko- na podstawie art. 39 ust. 6 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz 115 ze zmianami), informuję, że przygotowywane jest niżej wy

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości komunalnych

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA: I PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ: 1. Nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 441/96 o pow. 0.