Wybory ławników, urzędników wyborczych

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019.

Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w dniu 20 maja 2015 r. ustaliło, że na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2016 r. nową kadencję Rada Miejska w Nisku wybrać winna:

 • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Nisku – 7 ławników;
 • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli, do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 ławnika;
 • do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu - 0 ławników; w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 0 ławników.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Nisku:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Zgłoszenia dokonać należy w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kierować prosimy na adres:

Rada Miejska w Nisku

Pl. Wolności 14

37-400 Nisko

lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 7)w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku.

I.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

II.    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

III.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


IV.Dokumenty wymienione w ust. I w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w ust. II nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.


V.Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w ust. 3.


VI.Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

VII. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2015 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kopeć
Ilość wyświetleń: 1002
02 czerwca 2015 10:12 (Maria Kopeć) - Opublikowanie dokumentu.
02 czerwca 2015 10:11 (Maria Kopeć) - Dodanie załącznika [lista_osob_popierajacych_kandydata_na_lawnika.rtf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
02 czerwca 2015 10:09 (Maria Kopeć) - Dodanie załącznika [oswiadczenie__wladza_rodzicielska.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)