Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s ochrony środowiska

 

 

Nisko, dnia 01 czerwca 2020 r.

 

OK. 2121. 2 .2020.KB

 

Urząd Gminy i Miasta

w Nisku

37 – 400 Nisko, Plac Wolności 14

OGŁASZA OTWARTY I KONURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

d/s ochrony środowiska

w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku

1 etat

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1/ obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

  2/ wykształcenie wyższe: ochrona środowiska

  3/ nieposzlakowana opinia

  4/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  5/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6/ znajomość przepisów z zakresu między innymi ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach

 1. Wymagania dodatkowe:

  1/ Wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

  2/ Komunikatywność

  2/ Samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, rzetelność

  3/ Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

  1/ Występowanie z wnioskami do odpowiednich organów ochrony środowiska w sprawach, gdy podmiot działający na terenie danej gminy nie przestrzega wymogów ochrony środowiska

  2/ Przygotowywanie decyzji nakazujących osobie fizycznej, eksploatującej instalacje w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonane w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

  3/ Przygotowywanie projektów opinii Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów oraz ich odzysku i unieszkodliwiania.

  4/ Przygotowywanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując równocześnie sposób wykonywania tej decyzji.

  5/ Nakładanie obowiązku na prowadzącego instalację do prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji.

  6/ Wydawanie decyzji określających wymagania w zakresie ochrony środowiska , dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

  7/ Prowadzenie ewidencji „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, jakie wpłynęły do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu.

  7/ Prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umów na odbiór nieczystości ciekłych zawieranych z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wywozu nieczystości oraz umów zawieranych z Miejskim Zakładem Komunalnym na zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej.

  9/ Aktualizacja umów wg wykazów przekazywanych w okresach miesięcznych od podmiotów świadczących usługi w wersji kart nieruchomości oraz elektronicznej.

  10/ Wzywanie właścicieli nieruchomości w zakresie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości ciekłych.

  11/ Podejmowanie wielokierunkowych działań, zmierzających do objęcia wszystkich mieszkańców umowami na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  12/ Koordynacja akcji sanitarno-porządkowej „Sprzątanie świata” i opracowania wymaganych sprawozdań z tej akcji.

  13/ Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie ze spraw prowadzonych na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  14/ Sporządzanie corocznych informacji dla Marszałka Województwa Podkarpackiego o rodzaju, ilościach i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

15/ Zbieranie informacji z Wojewódzkiej Bazy Danych o korzystaniu ze środowiska, a wynika jących z posiadanego dostępu do tych danych.

16/ Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz sprawowanie nadzoru nad uchwała w sprawie „Regulami nu utrzymania czystości i porządku” , przygotowanie projektu zmian tego dokumentu oraz in nych uchwał związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko.

17/ Przygotowywanie materiałów niezbędnych do aktualizacji dokumentów o znaczeniu plani stycznym, takich jak „Strategia rozwoju miasta i gminy” , „Program ochrony środowiska”.

18/ Sporządzanie wniosków do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawach, gdy podmiot działający na terenie danej gminy nie przestrzega przepisów z zakresu ochrony środowiska.

19/ Prowadzenie odpowiedniej ewidencji nałożonych opłat oraz kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1/ Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urządu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14 /brak windy/.

  2/ Stanowisko znajduje się na parterze.

  3/ Pomieszczenie z dostępem do sanitariatów na  parterze

  4/ Lista obecności podpisywana na parterze, książka wyjść służbowych znajduje się na parterze.

  5/ Praca przy monitorach ekranowych LCD min.17", m.in z użyciem skanerów, kserokopiarek, laminatorów termicznych.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1/ List motywacyjny podpisany przez kandydata,

2/ Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

3/ Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, podpisany przez kandydata,

4 /Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

5/ Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6/ Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach o służbie cywilnej (nie dotyczy obywateli polskich),

7/ Oświadczenie osoby, o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8/ Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna.

9/ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne

rozporządzenie o ochronie danych /RODO/ w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko

urzędnicze d/s ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

10/ Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność przez kandydata.

 

7. W ogłoszonym naborze mają zastosowanie przepisy art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 12 Urzędu Gminy i Miasta przy Placu Wolności 14, 37 – 400 Nisko lub przesłać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Plac Wolności 14 37-400 Nisko, w terminie do dnia 17czerwca 2020r. , w zamkniętej kopercie. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Kopertę należy opisać „Nabór na stanowisko urzędnicze d/s ochrony środowiska

 

9. Informacje dodatkowe:

  1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

  2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 pkt 7 niniejszego ogłoszenia oraz zadaniami realizowanymi na wskazanym stanowisku.

  3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14.

  4. Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy.

  5. Burmistrz może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpić.

  6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym:

   - Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, 37-400 Nisko Plac Wolności 14

   - Kontakt z Inspektorem Ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku - iod@nisko.pl

   - Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i art. 22 1 Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

   - Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

   -Dane Pani/Pana zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia rekrutacji lub po wycofaniu zgody w stosunku do danych, których zgoda dotyczy.

   - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

   - Podanie danych jest wymagane przepisem art.22 1 Kodeksu Pracy, a nie podanie ich skutkuje odrzuceniem z procesu rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Podanie danych udzielonych na podstawie zgody jest dobrowolne.

   - Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Nisko

 

Waldemar Ślusarczyk

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01 czerwca 2020
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacji i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Bis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2020 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Jakubów
Ilość wyświetleń: 578
01 czerwca 2020 13:24 (Małgorzata Jakubów) - Dodanie załącznika [zgoda_do_rekrutacji.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2020 13:23 (Małgorzata Jakubów) - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2020 13:20 (Małgorzata Jakubów) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)