Nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego d/s pozyskiwania środków pomocowych

Nisko, dnia 14 stycznia 2019 r.

 

OK. 2121. 1 .2019.KB

 

Urząd Gminy i Miasta

w Nisku

37 – 400 Nisko, Plac Wolności 14

OGŁASZA OTWARTY I KONURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zastępcy Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego

d/s pozyskiwania środków pomocowych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku

3/4 etatu

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  3. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe związane z funduszami unijnymi

  4. co najmniej 3 letnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów współfinansowanych za środków unijnych oraz krajowych (wnioski, studia wykonalności, analizy finansowe) potwierdzone stażem pracy lub działalnością gospodarczą

  5. nieposzlakowana opinia

  6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  7. znajomość przepisów z zakresu między innymi ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych

    

 1. Wymagania dodatkowe:

   

  1) znajomość zagadnień z zakresu przygotowywania wniosków o dofinansowanie,

  zarządzania, rozliczania i sprawozdawczości projektów

  2) znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz krajowych funduszy

  pomocowych

  3) znajomość zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

  Podkarpackiego

  4)komunikatywność

  5) samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, rzetelność

  6) odporność na stres, umiejętność pracy w zespole

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

  1/ Wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych ( z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy

  2) Stała współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie przygotowania projektów oraz koordynacja działań podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

  3)Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy krajowych – przy współudziale właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu, kompletowanie niezbędnych dokumentów i załączników

  4) Koordynowanie przygotowań wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych – przy współudziale właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu, kompletowanie niezbędnych dokumentów i załączników

  5) Nadzór nad prawidłową - z punktu widzenia obowiązujących przepisów i zawartych umów – realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych

  7) Prowadzenie spraw rozliczeniowych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych

  8) Stała współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrożenie i zarządzanie programami pomocowymi

  9) Archiwizowanie dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urządu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14 /brak windy/.

  2. Stanowisko znajduje się na parterze.

  3. Pomieszczenie z dostępem do sanitariatów na  parterze.

  4. Lista obecności podpisywana na parterze, książka wyjść służbowych znajduje się na parterze.

  5. Praca przy monitorach ekranowych LCD min.17", m.in z użyciem skanerów, kserokopiarek, laminatorów termicznych.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny podpisany przez kandydata,

  2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

  3. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata

  4. Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, podpisany przez kandydata,

  5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

  6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  7. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach o służbie cywilnej (nie dotyczy obywateli polskich),

  8. Oświadczenie osoby, o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed podpisaniem umowy wymagana informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego),

  9. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna.

  10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych /RODO/ w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego d/s pozyskiwania środków pomocowych.

  11. Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność przez kandydata.

 

7. W ogłoszonym naborze mają zastosowanie przepisy art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 12 Urzędu Gminy i Miasta przy Placu Wolności 14, 37 – 400 Nisko lub przesłać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Plac Wolności 14 37-400 Nisko, w terminie do dnia 28 stycznia 2019r., w zamkniętej kopercie. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Kopertę należy opisać „Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego d/s pozyskiwania środków pomocowych"

 

9. Informacje dodatkowe:

  1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

  2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 pkt 7 niniejszego ogłoszenia oraz zadaniami realizowanymi na wskazanym stanowisku.

  3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14.

  4. Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy.

  5. Burmistrz może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpić.

  6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym:

   - Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, 37-400 Nisko Plac Wolności 14

   - Kontakt z Inspektorem Ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku - iod@nisko.pl

   - Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i art. 22 1 Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

   - Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

   -Dane Pani/Pana zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia rekrutacji lub po wycofaniu zgody w stosunku do danych, których zgoda dotyczy.

   - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

   - Podanie danych jest wymagane przepisem art.22 1 Kodeksu Pracy, a nie podanie ich skutkuje odrzuceniem z procesu rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Podanie danych udzielonych na podstawie zgody jest dobrowolne.

   - Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Nisko

 

Waldemar Ślusarczyk

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14 stycznia 2019
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacji i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Jakubów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2019 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Jakubów
Ilość wyświetleń: 1034
14 stycznia 2019 09:13 (Małgorzata Jakubów) - Opublikowanie dokumentu.
14 stycznia 2019 09:13 (Małgorzata Jakubów) - Ukrycie dokumentu.
14 stycznia 2019 08:59 (Małgorzata Jakubów) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)