Nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s inwestycji

Nisko, dnia 26 września 2018 r.

 

OK. 2121. 5 .2018.KB

 

Urząd Gminy i Miasta

w Nisku

37 – 400 Nisko, Plac Wolności 14

OGŁASZA OTWARTY I KONURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

d/s inwestycji

w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku

1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2018r. , poz.1260/

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  3. wykształcenie wyższe techniczne : elektryczne, elektrotechniczne lub elektroenergetyczne

  4. minimum 6-miesięczny staż pracy w administracji samorządowej

  5. nieposzlakowana opinia

  6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  7. znajomość przepisów z zakresu prawa energetycznego , zamówień publicznych, zagospodarowania przestrzennego, postępowania administracyjnego oraz przepisów regulujących ustrój samorządu gminnego

    

 1. Wymagania dodatkowe:

  1) komunikatywność

  2) samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, rzetelność

  3) odporność na stres, umiejętność pracy w zespole

  4) prawo jazdy kat.B

  5) znajomość oprogramowania biurowego MS Office i programu typu CAD

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

  1. prowadzenie zadań realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Nisko w zakresie kontroli wykonania dokumentacji projektowej oraz robót elektrycznych.

  2. przygotowywanie materiałów przetargowych na dostawę energii elektrycznej, gazu, konserwacji oświetlenia, projektowaną budowę oświetlenia oraz robót remontowo-budowlanych.

  3. sporządzanie sprawozdań z realizowanych inwestycji w zakresie robót elektrycznych.

  4. występowanie o warunki techniczne do dostawców z branży energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz przygotowywanie stosownych umów.

  5. sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie wykonywanych zadań.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urządu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14 /brak windy/.

  2. Stanowisko znajduje się na parterze.

  3. Pomieszczenie z dostępem do sanitariatów na  parterze..

  4. Lista obecności podpisywana na parterze, książka wyjść służbowych znajduje się na parterze,

  5. Praca ciągła przy monitorach ekranowych LCD min.19", m.in z użyciem skanerów, kserokopiarek, laminatorów termicznych.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny podpisany przez kandydata,

  2. Życiorys zawodowy (CV) podpisany przez kandydata,

  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje ( ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty).

  5. Kserokopie świadectw pracy,

  6. Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, podpisany przez kandydata,

  7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  8. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach o służbie cywilnej (nie dotyczy obywateli polskich),

  9. Oświadczenie osoby, o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed podpisaniem umowy wymagana informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego),

  10. Oświadczenie z podpisaną klauzulę o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”,

  11. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna.

7. W ogłoszonym naborze mają zastosowanie przepisy art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta przy Placu Wolności 14, 37 – 400 Nisko pok. Nr 12 w terminie do dnia 12 pażdziernika 2018r. , w zamkniętej kopercie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Kopertę należy opisać „Nabór na wolne stanowisko d/s inwestycji”

 

9. Informacje dodatkowe:

  1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

  2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 pkt 7 niniejszego ogłoszenia oraz zadaniami realizowanymi na wskazanym stanowisku.

  3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14.

  4. Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy.

  5. Burmistrz może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpić.

   6) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym:

   - Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, 37-400 Nisko Plac Wolności 14

   - Kontakt z Inspektorem Ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku - iod@nisko.pl

   - Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i art. 22 1 Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

   - Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

   -Dane Pani/Pana zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia rekrutacji lub po wycofaniu zgody w stosunku do danych, których zgoda dotyczy.

   - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

   - Podanie danych jest wymagane przepisem art.22 1 Kodeksu Pracy, a nie podanie ich skutkuje odrzuceniem z procesu rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Podanie danych udzielonych na podstawie zgody jest dobrowolne.

   - Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Burmistrz

Gminy i Miasta Nisko

 

Julian Ozimek

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26 września 2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacji i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2018 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Jakubów
Ilość wyświetleń: 846
26 września 2018 14:05 (Małgorzata Jakubów) - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2018 14:04 (Małgorzata Jakubów) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)