Nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego

Nisko, dnia 25 lipca 2018 r.

 

OK. 2121. 2 .2018.KB

 

Urząd Gminy i Miasta

w Nisku

37 – 400 Nisko, Plac Wolności 14

OGŁASZA OTWARTY I KONURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Radcy Prawnego

w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku

1/2 etatu

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  3. wykształcenie wyższe prawnicze

  4. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych

  5. doświadczenie zawodowe na stanowisku radcy prawnego w administracji samorządowej

  6. nieposzlakowana opinia

  7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8. znajomość przepisów z zakresu między innymi : prawa administracyjnego, samorządowego, procedur postępowania administraycjnego i sądowego oraz przepisów prawa cywilnego, bardzo dobra zniajomość zasad techniki prawodawczej i umiejętności jej praktycznego stosowania, zaawansowanej wiedzy w zakresie prawa pracy, zamówień publicznych, finansów publicznych i podatków lokalnych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i prawa wodnego w zakresie procedur finansowych.

    

 1. Wymagania dodatkowe:

  1) komunikatywność

  2) samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, rzetelność

  3) odporność na stres, umiejętność pracy w zespole

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

  1/ Sprawowanie obsługi prawnej Urzędu, Rady Miejskiej i jej organów.

  2/ Sprawowanie bieżącej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku w podejmowanych czynnościach administracyjnych.

  3/ Sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa..

  4/ Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Nisku, Zarządzeń Burmistrza, umorzeń wierzytelności, odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,ugód w sprawach majątkowych, spraw pracowniczych oraz innych spraw skomplikowanych pod względem prawnym.

  5/ Reprezentowanie Gminy i Burmistrza w sprawach procesowych przed urzędami, organami orzekającymi, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi , w tym oracowywanie pism procesowych i środków odwołaczych od orzeczeń sądowych, organów administacyjnych i innych organów orzekających.

  6/ Opiniowanie i przygotowywanie projektów umów i porozumień zawieranych przez gminę; udział w negocjowaniu warunków tych umów i porozumień.

  7/ Wykonywanie innych zadań zgodnie z ustawą o Radcach Prawnych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urządu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14 /brak windy/.

  2. Stanowisko znajduje się na parterze.

  3. Pomieszczenie z dostępem do sanitariatów na  parterze..

  4. Lista obecności podpisywana na parterze, książka wyjść służbowych znajduje się na parterze,

  5. Praca przy monitorach ekranowych LCD min.17", m.in z użyciem skanerów, kserokopiarek, laminatorów termicznych.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny podpisany przez kandydata,

  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, podpisany przez kandydata,

  4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych.

  5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  6. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach o służbie cywilnej (nie dotyczy obywateli polskich),

  7. Oświadczenie osoby, o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed podpisaniem umowy wymagana informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego),

  8. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna.

  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych /RODO/ w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze d/s windykacji należności gminy.

  10. Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zagodność przez kandydata.

 

7. W ogłoszonym naborze mają zastosowanie przepisy art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 12 Urzędu Gminy i Miasta przy Placu Wolności 14, 37 – 400 Nisko w terminie do dnia 09 sierpnia 2018r., w zamkniętej kopercie. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Kopertę należy opisać „Nabór na wolne stanowisko Radcy Prawnego"

 

9. Informacje dodatkowe:

  1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

  2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 pkt 7 niniejszego ogłoszenia oraz zadaniami realizowanymi na wskazanym stanowisku.

  3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14.

  4. Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy.

  5. Burmistrz może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpić.

  6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym:

   - Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, 37-400 Nisko Plac Wolności 14

   - Kontakt z Inspektorem Ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku - iod@nisko.pl

   - Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i art. 22 1 Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

   - Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

   -Dane Pani/Pana zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia rekrutacji lub po wycofaniu zgody w stosunku do danych, których zgoda dotyczy.

   - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

   - Podanie danych jest wymagane przepisem art.22 1 Kodeksu Pracy, a nie podanie ich skutkuje odrzuceniem z procesu rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Podanie danych udzielonych na podstawie zgody jest dobrowolne.

   - Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Burmistrz

Gminy i Miasta Nisko

 

Julian Ozimek

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25 lipca 2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacji i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Jakubów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2018 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Jakubów
Ilość wyświetleń: 1338
25 lipca 2018 10:36 (Małgorzata Jakubów) - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2018 10:36 (Małgorzata Jakubów) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)