Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s windykacji należności gminnych

Nisko, dnia 17 lipca 2018 r.

 

OK. 2121. 1 .2018.KB

 

Urząd Gminy i Miasta

w Nisku

37 – 400 Nisko, Plac Wolności 14

OGŁASZA OTWARTY I KONURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

d/s windykacji należności gminnych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku

1 etat

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  3. wykształcenie wyższe o specjalności : administracja, prawo lub ekonomia

  4. minimum 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku

  5. nieposzlakowana opinia

  6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  7. znajomość przepisów z zakresu : ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjego, przepisów postępowania egzekucyjnego, ordynacji podatkowej

    

 1. Wymagania dodatkowe:

  1) komunikatywność

  2) samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, rzetelność

  3) odporność na stres, umiejętność pracy w zespole

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

  1. Terminowe wystawianie tytułów wykonawczych na zaległości gminne.

  2. Współpraca z wydziałem spraw obywatelskich tut. urzędu oraz organami i instytucjami publicznymi w zakresie ustalania danych o dłużnikach niezbędnych do prowadzenia skutecznej windykacji.

  3. Prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych, wystawionych na zaległości gminne w zakresie podatków, opłat lokalnych oraz mandatów.

  4. Kontrolowanie czasookresu przekazanych do realizacji wystawionych tytułów wykonawczych, monitorowanie spłaty zadłużenia oraz aktualizacja wystawionych tytułów wykonawczych, nadawanie tytułom wykonawczym administracyjnej klauzuli wykonalności.

  5. Wszelkie ustalenia i wyjaśnienia poczynione w rozmowach telefonicznych należy zapisywać w formie notatki służbowej.

  6. Bieżąca współpraca z organami podatkowymi w zakresie egzekwowania zaległości gminnych.

  7. Bieżąca współpraca z radcą prawnym urzędu, organami podatkowymi, sądami i kancelariami komorniczymi oraz syndykami w zakresie prowadzonych egzekucji.

  8. Aktualizacja tytułów wykonawczych zwróconych przez organy egzekucyjne.

  9. Przygotowywanie dokumentów żródłowych i windykacyjnych oraz wykazu niespłaconych zaległości celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę i wszczęcie egzekucji komorniczej.

  10. Niezwłoczne powiadamianie organu egzekucyjnego o każdej zmianie wysokości zobowiązania objętego tytułem wykonawczym, wynikającym z jej wygaśnięcia w całości lub w części oraz o każdej zmianie stanu zaległości wynikającej z jej odroczenia lub rozłożenia na raty.

  11. Wycofanie wystawionych tytułów wykonawczych w przypadku spłaty zaległości podatkowych.

  12. Sprawdzanie prawidłowości naliczania przez organy egzekucyjne opłat za podjęte przez nie czynności na dokumentach będących podstawą do zapłaty.

  13. Przygotowywanie wniosków o wyjawienie majątku dłużników.

  14. Przygotowywanie wniosków do organów podatkowych o nadawanie tytułom wykonawczym klauzuli celem zabezpieczenia hipoteki przymusowej.

  15. Przygotowywanie wniosków do sądu z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej, zabezpieczającej spłatę należności objętej tytułem wykonawczym.

  16. Wpis i aktualizacja wpisu dłużników do rejestru dłużników niewypłacalnych krajowego rejestru sądowego i rejestru należności publiczno-prawnych, po uzgodnieniu z przełożonym.

  17. Podejmowanie działań przedsądowyh /monitoring telefoniczny i korespondencyjny/.

  18. Prowadzenie teczek windykacyjnych zawierających dokumenty dotyczące przebiegu prowadzonego postąpowania o przymusowe wyegzekwowanie należności wobec poszczególnych dłużników.

  19. Wiekowanie należności oraz szacowanie prawdopodobieństwa ich spłaty i przewidywanych kosztów ściągnięcia należności w celu wyboru najefektywniejszej strategii postępowania windykacyjnego.

  20. Wnioskowanie o umorzenie z urzędu nieściągalnych należności pieniężnych po uprzednim uzyskaniu opinii prawnej.

  21. Przygotowanie projektów zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym.

  22. Przygotowanie projektów zgody na wykonanie długu hipotecznego.

  23. Pisemne informowanie osób kierujących pracą referatów o nieskutecznej egzekucji, zawieszaniu lub przerwaniu biegu terminu przedawnienia zaległości.

  24. Przygotowywanie pisemnych informacji z zakresu prowadzonych spraw .

  25. Wykonywanie innych powierzonych czynności związanych z egzekucją zaległości gminnych.

  26. Sporządzanie okresowych sprawozdań o stopniu realizacji zadań nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

 

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urządu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14 /brak windy/.

  2. Stanowisko znajduje się na parterze.

  3. Pomieszczenie z dostępem do sanitariatów na  parterze..

  4. Lista obecności podpisywana na parterze, książka wyjść służbowych znajduje się na parterze,

  5. Praca przy monitorach ekranowych LCD min.17", m.in z użyciem skanerów, kserokopiarek, laminatorów termicznych.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny podpisany przez kandydata,

  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, podpisany przez kandydata,

  4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  5. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach o służbie cywilnej (nie dotyczy obywateli polskich),

  6. Oświadczenie osoby, o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed podpisaniem umowy wymagana informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego),

  7. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna.

  8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych /RODO/ w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze d/s windykacji należności gminy.

 

7. W ogłoszonym naborze mają zastosowanie przepisy art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 12 Urzędu Gminy i Miasta przy Placu Wolności 14, 37 – 400 Nisko w terminie do dnia 03 sierpnia 2018r., w zamkniętej kopercie. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Kopertę należy opisać „Nabór na wolne stanowisko d/s windykacji należności gminnych"

 

9. Informacje dodatkowe:

  1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

  2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 pkt 7 niniejszego ogłoszenia oraz zadaniami realizowanymi na wskazanym stanowisku.

  3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14.

  4. Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy.

  5. Burmistrz może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpić.

  6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym:

   - Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, 37-400 Nisko Plac Wolności 14

   - Kontakt z Inspektorem Ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku - iod@nisko.pl

   - Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i art. 22 1 Kodeksu Pracy.

   - Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

   -Dane Pani/Pana zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia rekrutacji lub po wycofaniu zgody w stosunku do danych, których zgoda dotyczy.

   - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

   - Podanie danych jest wymagane przepisem art.22 1 Kodeksu Pracy, a nie podanie ich skutkuje odrzuceniem z procesu rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Podanie danych udzielonych na podstawie zgody jest dobrowolne.

   - Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    

 

 

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Nisko

 

Julian Ozimek

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacji i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Bis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2018 08:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Jakubów
Ilość wyświetleń: 952
19 lipca 2018 08:28 (Małgorzata Jakubów) - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 08:13 (Małgorzata Jakubów) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)