Nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s inwestycji

Nisko, dnia 04 grudnia 2017 r.

 

OK. 2121. 2 .2017.KB

 

Urząd Gminy i Miasta

w Nisku

37 – 400 Nisko, Plac Wolności 14

OGŁASZA OTWARTY I KONURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

d/s inwestycji

w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku

1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2016r. , poz. 902/

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  3. wykształcenie wyższe techniczne : elektryczne, elektrotechniczne lub elektroenergetyczne

  4. minimum 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku

  5. nieposzlakowana opinia

  6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  7. znajomość przepisów z zakresu budownictwa, zamówień publicznych, zagospodarowania przestrzennego, postępowania administracyjnego oraz przepisów regulujących ustrój samorządu gminnego

    

 1. Wymagania dodatkowe:

  1) komunikatywność

  2) samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, rzetelność

  3) odporność na stres, umiejętność pracy w zespole

  4) prawo jazdy kat.B

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

  1. prowadzenie zadań realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Nisko w zakresie projektowania i wykonania robót elektrycznych i budowlanych.

  2. przygotowanie materiałów przetargowych na dostawę energii elektrycznej, gazu, konserwacji oświetlenia, budowy oświetlenia oraz robót remontowo-budowlanych.

  3. sporządzanie sprawozdań z realizowanych inwestycji

  4. występowanie o warunki techniczne do dostawców mediów i zawieranie umów na dostawę.

  5. realizacja dostaw i zakupów dla sołectw

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urządu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14 /brak windy/.

  2. Stanowisko znajduje się na parterze.

  3. Pomieszczenie z dostępem do sanitariatów na  parterze..

  4. Lista obecności podpisywana na parterze, książka wyjść służbowych znajduje się na parterze,

  5. Praca ciągła przy monitorach ekranowych LCD min.19", m.in z użyciem skanerów, kserokopiarek, laminatorów termicznych.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny podpisany przez kandydata,

  2. Życiorys zawodowy (CV) podpisany przez kandydata,

  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje ( ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty).

  5. Kserokopie świadectw pracy,

  6. Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, podpisany przez kandydata,

  7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  8. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach o służbie cywilnej (nie dotyczy obywateli polskich),

  9. Oświadczenie osoby, o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed podpisaniem umowy wymagana informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego),

  10. Oświadczenie z podpisaną klauzulę o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”,

  11. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna.

 

7. W ogłoszonym naborze mają zastosowanie przepisy art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta przy Placu Wolności 14, 37 – 400 Nisko w terminie do dnia 18 grudnia 2017r. , w zamkniętej kopercie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Kopertę należy opisać „Nabór na wolne stanowisko d/s inwestycji”

 

9. Informacje dodatkowe:

  1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.

  2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 pkt 7 niniejszego ogłoszenia oraz zadaniami realizowanymi na wskazanym stanowisku.

  3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14.

  4. Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy.

  5. Burmistrz może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpić.

 

 

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Nisko

 

Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacji i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Bis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2017 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Jakubów
Ilość wyświetleń: 1460
04 grudnia 2017 10:07 (Małgorzata Jakubów) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)