Gmina i Miasto Nisko

Zaproszenia na Sesje RM zobacz archiwum »

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Nisku - 24.11.2011

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz § 54 Statutu Gminy Nisko –  z w o ł u j ę XVI Sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Nisku.

Sesja odbędzie się w dniu 24 listopada 2011r /czwartek/, godz. 1300 w Sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  3. Informacja Burmistrza nt. bieżących spraw Gminy.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy i Miasta Nisko za lata 2009-2010.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nisko za lata 2009-2010.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Nisko na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/60/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 6 maja 2011r „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nisko na lata 2011-2032”.
  8. Informacja Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zarządu Dróg Powiatowych na temat realizacji inwestycji na terenie Gminy Nisko.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok,

2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

3/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

4/ zmieniająca uchwałę Nr XIV/119/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

5/likwidacji Miejskiego Zakładu Administracji Mieszkaniowej w Nisku celem przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Miejski Zakład Administracji Mieszkaniowej w Nisku i nadania statutu jednostce.

6/ uchwalenia wieloletniego Programu współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi.

7/ zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy i Miasta Nisko do kategorii dróg gminnych.

8/ wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Nisku. /dzierżawa działki nr 3272/11 na rzecz J. Hausner/.

10.Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

11.Zamknięcie obrad sesji.

 

 

                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                 Waldemar Ślusarczyk  

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2011 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kopeć
Ilość wyświetleń: 1789
15 listopada 2011 14:05 Maria Kopeć - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl