Protokoły Sesji RM

Protokół posiedzenia VII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 14 marca 2019r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

 

2. Sprawdzenie listy obecności.

Zobacz listę

 

3. Przedstawienie porządku obrad.

 

4. Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie projektu uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej na pomniku Orląt Lwowskich.

Zobacz wynik głosowania

 

5. Przyjęcie protokołów  z obrad III, IV, V i VI sesji Rady Miejskiej w Nisku.

 

6. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

 

7. Sprawozdanie z działalności Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” za 2018r.

 

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku za 2018r.

 

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2017-2019 za 2018r.

 

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2018r.

 

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nisko za 2018 rok.

 

12. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.

 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nisko na lata 2019-2026.

Zobacz wynik głosowania

 

14. Projekt uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej na pomniku Orląt Lwowskich.

Zobacz wynik głosowania

 

15. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.

Zobacz wynik głosowania

 

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Zobacz wynik głosowania

 

17. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko.

Zobacz wynik głosowania

 

18. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 8, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

Zobacz wynik głosowania

 

19. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowosielcu w Przedszkole w Nowosielcu oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowosielcu.

Zobacz wynik głosowania

 

20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2019r.

Zobacz wynik głosowania

 

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  na rok 2019r.

Zobacz wynik głosowania

 

22. Interpelacje i zapytania radnych.

 

23. Sprawy różne.

 

24. Zamknięcie obrad sesji.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Dubiel
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2019 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 377
18 grudnia 2019 14:01 (Katarzyna Dubiel) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2019 14:01 (Katarzyna Dubiel) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 marca 2019 12:50 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)