Protokoły Sesji RM

Protokół posiedzenia VI sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 30 stycznia 2019r.

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie sesji.

 

2.    Sprawdzenie listy obecności.
Zobacz listę

 

3.    Przedstawienie porządku obrad.

 

4.    Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

 

5.    Analiza pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku za 2018r.

 

6.    Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku za 2018r.

 

7.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/234/12 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko”.
Zobacz wynik głosowanie

 

8.    Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Zobacz wynik głosowanie

 

9.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nisko na lata 2019-2026.
Zobacz wynik głosowanie

 

10.    Projekt uchwały w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego.
Zobacz wynik głosowanie

 

-/     Wniosek radnego Pawła Tofila.
Zobacz wynik głosowanie

 

11.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Zobacz wynik głosowanie

 

12.    Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Zobacz wynik głosowanie

 

13.    Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 8, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
Zobacz wynik głosowanie

 

14.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko /dz. nr 2015/5 w Nisku/.
Zobacz wynik głosowanie

 

15.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nisko. /część dz. nr 3272/9 w Nisku/.
Zobacz wynik głosowanie

 

16.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez  Gminę Nisko od Skarbu Państwa.  /tryb komunalizacji dz. nr 3272/8 i 3272/9  w Nisku/.
Zobacz wynik głosowanie

 

17.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Wolina./dz. nr 367/7/.
Zobacz wynik głosowanie

 

18.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach na umieszczenie Herbu miasta Nisko w publikacji pt. „Niżański Paszport Turystyczny”
Zobacz wynik głosowanie

 

19.    Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.
Zobacz wynik głosowanie

 

20.    Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Zobacz wynik głosowanie

 

21.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nisku na rok 2019r.
Zobacz wynik głosowanie

 

22.    Interpelacje i zapytania radnych.

 

23.    Sprawy różne.

 

24.    Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Dubiel
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2019 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 521
18 grudnia 2019 14:02 (Katarzyna Dubiel) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2019 12:20 (Maria Kopeć) - Opublikowanie dokumentu.
22 lutego 2019 12:20 (Maria Kopeć) - Dodanie załącznika [30012019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)