Przetargi

Przetarg - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Nisko do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, ul. Mickiewicza 38 oraz Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, ul. Jana Pawła II 21 .

 Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku ,

 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1a

 

 ZOI.341.12.2014                                                                                                              Nisko,14.08.2014r. OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Nisko do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego   w Rudniku nad Sanem, ul. Mickiewicza 38 oraz Zespołu Szkół nr 6  Specjalnych w Stalowej Woli, ul. Jana Pawła II 21

1.Nazwa i adres Zamawiającego :

Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1 a

2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Nisko do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, ul. Mickiewicza 38 oraz Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, ul. Jana Pawła II 21 . Szczegółowe warunki zamówienia  określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Udzielanie informacji w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 , tel. 15 8 412 974.

4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się od 1.09.2014r do 2606.2015r

5.Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć  w formie pisemnej w terminie do dnia 26.08.2014r do godz. 10:00 w pok. nr 8  w Zespole Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1 a

6. Otwarcie ofert :

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zespole Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1 a w dniu 26.08.2014r godz.10:00

7.Termin związania ofertą :

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

                                                                                                                   Kierownik ZOEASiP

                                                                                                                         Alicja Krawiec

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2014 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kopeć
Ilość wyświetleń: 988
14 sierpnia 2014 12:17 (Maria Kopeć) - Opublikowanie dokumentu.
14 sierpnia 2014 12:17 (Maria Kopeć) - Dodanie załącznika [siwz_dowoz.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2014 12:16 (Maria Kopeć) - Dodanie załącznika [siwz_dowoz.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)