Komunikaty

Ogłoszenie o materiale dowodowym na sieć gazu ść w Zarzeczu ul.Ługowa

Nisko, 13.08.2019 r.

 

PPB.6733.1.24.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 09.07.2019 r. (data wpływu 10.07.2019 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Grzegorz Adamczyk, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ew. 832/3, 822/4, 822/2, 822/12, 822/13 i 822/3 położonych w Zarzeczu gm. Nisko zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie,
z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych
w poniższym pouczeniu.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego
i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon. – pt. w godz. 7.30-15.30
) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Zbigniew Kotuła

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.08.2019
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2019 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 68
13 sierpnia 2019 09:19 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)