Komunikaty

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko

PPB.6720.1.20.2018 Nisko, dnia 18.01.2019r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko

 

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 7, pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945), w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr LII/407/18 z dnia 10 sierpnia 2018r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IVzmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko (dalej IV zmiana studium) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1.02.2019r do 28.02.2019r.

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (adres: 37-400 Nisko, Pl.Wolności 14- w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa: pokój nr 23) w godzinach od 9oo do 14oo.

IV zmiana studium dotyczy terenu Zbiornika Podwolina wraz z otoczeniem,w celu wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2081
z poź.zm) w/w projekt IV zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 luty 2019r. (piątek) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (adres j.w., sala nr 23 na piętrze) o godzinie 9oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu IV zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko (adres: 37-400 Nisko, Pl. Wolności 14) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer ewidencyjny działki), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2marca 2019r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres j.w. albo ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub na fax: 15 8415 630.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Zgodnie z art.11 pkt 9ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz przedstawi radzie gminy do uchwalenia projekt IV zmiany studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w art.11 pkt 8 tej ustawy.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż Waldemar Ślusarczyk

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.01.2019
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2019 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 212
29 stycznia 2019 13:00 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2019 13:00 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie załącznika [pons_struktura_rys.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2019 13:00 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie załącznika [pons_iv_zmiana_studium_ustalenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)