Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie Linii NN i SN 15 w Nisku ul. Wilcza i ul. Rzeszowska

Nisko, 23 lipca 2015r.

PPB.6733.1.20.2015

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 199, z późn.zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 23.07.2015r. PGE Dystrybucja S.A O/ Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola w imieniu której działa pełnomocnik P. Andrzej Wierzban zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci energetycznych kablowych SN15 i NN oraz stacji trafo na działkach nr ew. 4401/1, 4402, 4408/1, 4418/1, 4372, 4418/2, 4366, 4410/8, 4410/7, 4410/2, 4410/2, 4407/2, 4401/5, 4401/7, 4365/7, 4326, 4282/5, 7491/1, 4328, 4329, 4330/2, 4333, 4340 na os. Warchoły w Nisku w rejonie ul. Wilczej i ul. Rzeszowskiej.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.07.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2015 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 865
23 lipca 2015 14:15 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)