Aktualności

Ogłoszenie o wydaniu decyzji dla SN15 linii kablowo-napowietrznej Nisko-Barce

Nisko, dnia 21.08.2014r.

PPB.6733.1.40.2013

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której działa Piotr Leja dnia 21.08.2014r.została wydana decyzja Nr 20.2014 znak sprawy PPB.6733.1.40.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 „budowa napowietrzno-kablowej linii SN 15kV Nisko-Barce przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 4039/2, 4040, 4047/5, 4727/9, 4727/6, 4730/1, 4736/4, 4736/8, 4736/7, 4651, 4650, 4653/8, 4656/1, 4542, 4535, 4536, 4537, 4538/1, 4539, 4649/1, 4652/1, 4657, 4664, 4728/1 i 5704/6położonych w Nisku ”.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.08.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2014 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1671
21 sierpnia 2014 13:07 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)