Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku”.

Nisko, dnia 06.08.2014 r.

OSK.6220.11.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że:

w dniu 31.07.2014 r., na wniosek Inwestora – Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku, w którego imieniu działa Pan Grzegorz Matula Prezes firmy P.W. EnEko Sp. z o. o. oraz Pan Tomasz Szałankiewicz – zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku”.

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewid. nr 880, 1910/1, 2151, 2152, 2153, 2100, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108/2, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2165 położonych w Nisku.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu (od pon. do pt. od godz. 730 do 1530).

W terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z ww. dokumentacją oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski, dotyczące projektowanej inwestycji.


Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2014 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1835
20 sierpnia 2014 14:06 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)